Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Tramvaji, autobusi, trolejbusi, a nadamo se jednog dana i metro...

Moderator: Igor

Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Uto Sep 18, 2012 2:22 pm

Udruženje Ljubitelja Javnog prevoza je uspešno registrovano i startovalo je sa radom od 1 Marta.
Glavni zadaci su:

-Saradnja sa Muzejom Nauke i Tehnike
-Saradnja sa Javnim prevoznicima radi identifikacije i očuvanja pokretnih Muzejskih Eksponata i njihovo proglašenje Pokretnim spomenicima kulture
-Čuvanje Eksponata i zalaganje za njihovu rekonstrukciju
-Pronalaženje Donatora i obezbeđivanje finansijskih sredstava iz Budžeta Udruženja
-Trud i Zalaganje oko Formiranja Muzeja Javnog Saobraćaja pod pokroviteljstvom Muzeja Nauke i Tehnike kao Glavnog Saradnika.

,KEC,, pored garažnog broja predstavlja Prvi projekat,, Udruženja Ljubitelja Javnog prevoza,,.
Zahvaljujući peticiji,zalaganju kod nadležnih i Medijskoj podršci lista Politika,Kec je poklonjen Muzeju Nauke i Tehnike od strane GSP Beograd i Gradske Vlade.

С Т А Т У Т

Удружења Љубитеља Јавног ПревозаЧлан 1.

Удружење љубитеља јавног превоза је невладино и непрофитно удружење,основано на неодређено време ради остваривања циљева у области саобраћаја и јавног превоза.Члан 2.

Циљеви Удружења су:

-Идентификовање и очување старих возила ЈГП-а ради формирања музеја,

-сарадња са превозницима,

-сакупљање старих карата,налепница,табли-бочних ознака и осталих делова који сведоче о историји,

-сакупљање фотографија и видео снимака старих возила ради формирања архиве,

-израда макета возила ЈГП-а и њихова продаја за финансиска средства Удружења,

-сарадња са Музејом Науке и технике,

-Сарадња са надлежним институцијама.

Члан 3.

Назив Удружења је Удружење Љубитеља Јавног Превоза,скраћен назив УЉЈП.Члан 4.

Седиште Удружења је Прилаз 17 Земун.

Члан 5.

Удружење има печат округлог облика пречника 35 милиметара.

Текст по ободу печата је Удружење Љубитеља Јавног Превоза Београд.У средини печата се налази тролејбус.

Члан 6.

Удружење може имати обележја и симболе ( заставу,грб и чланску књижицу).Одлуку о облику,изгледу и димензијама обележја и симбола доноси Управни одбор Удружења.

Члан 7.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.Члан 8.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство Удружења може престати због дуже неактивности члана,непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина,на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о прекиду његовог чланства у Удружењу.

Члан 9.

Члан Удружења има право да:

-Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,

-непосредно учествује у одлучивању на Скупштини,као и преко органа Удружења,

-бира и буде биран у органе Удружења,

-буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

-Активно доприноси остваривању циљева Удружења,

-учествује,у складу са интересовањем,у активностима Удружења,

-плаћа чланарину,

-обавља друге послове које му повери Управни одбор.Члан 10.

Органи Удружења су Скупштина,Управни одбор и Надзорни одбор.Функцију заступника врши председник Управног одбора а у његовом одсуству заменик председника Управног одбора.Члан 11.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Вандредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора,као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник управног одбора,писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.Седницом председава лице које буде,јавним гласањем,изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

-доноси план и програм рада;

-усваја Статут,као и измене и допуне Статута

-усваја друге опште акте Удружења;

-бира и разрешава чланове Управног одбора

-разматра и усваја финансијски план и извештај

-одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

-одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранствуЧлан 12.

Управни одбор је извршни орган Удружења,који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 3 члана које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова управног одбора траје две године и могу се бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира скупштина.Мандат чланова надзорног одбора траје две године и могу бити поновно бирани.Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права дужности финансијског налогодавца.Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника управног одбора,заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 15.

Управни одбор:

-руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

-организује редовно обављање делатности Удружења;

-доноси финансијске одлуке;

-одлучује о покретању поступка за измене и допуне статута,сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна,који подноси Скупштини на усвајање;

-одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25, став 2,Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

Одлучује о другим питањима за која нису,законом или овим статутом,овлашћењи други органи Удружења;

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова,а одлуке доноси већином гласова свих чланова.Члан 16.Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима у области саобраћаја ,о чему одлуку доноси Скупштина.Члан 17.Удружење прибавља средства од чланарине,добровољних прилога,донација и поклона,финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области саобраћаја.Члан 18.Удружење престаје са радом одлуком Скупштине,када престану услови за оснивање циљева Удружења,као и другим случајевима предвиђеним законом.Члан 19.У случају престанка рада,имаовина Удружења пренеће се на домаће недобиотно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева,односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.Члан 20.На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Законом о удружењима.Члан 21.Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.Београд Председавајући

22.12.2011. оснивачке скупштине

Slika

Slika

ljubiteljiprevoza011 YOUTUBE OFFICIAL CHANNEL

Postavljećemo snimke sa YOUTUBE kanal udruzenja koji je napravljen 25.04.2012.

Na tom kanalu će biti prikazane akcije i sastanci koji su odrzani.

http://www.youtube.com/user/ljubiteljiprevoza011?feature=mhee

Email: 011ljubiteljijavnogprevozatube@gmail.com

Slika

Udruženje je dobilo svoj tekući račun:

Pireus Banka

125 - 1793409 - 74

Molimo sve zaintresovane prijatelje našeg Udruženja kao i simpatizere koji žele da pomognu nešem Udruženju da upute svoje donacije na ovaj tekući račun .

Članak iz nedejne politike :D

Slika

Slika

Slika

3.9.2012. pokrenut je nov projekat udruzenja pod nazivom model autobusa ik5! Verujemo zajedno u nov uspeh! Za muzej javnog prevoza u beogradu!!

1.Formiran je Zvaničan Stručni tim Udruženja:

Trivanović Ljubiša - Predsednik i P.R. Udruženja
Igor Radović - Zamenik Udruženja i Vođa projekata i Referent za elektro vuču
Glišić Aleksandar - Sekretar i Blagajnik Udruženja
Nedeljković Momčilo - Obračunski poslovi
Milanović Nenad - Vozač Udruženja
Mirković Danilo - Referent za Drumski saobraćaj
Popović Dragan - Referent za Infrastrukturu
Marjanović Marko i Bilbija Nikola - Marketing Udruženja
Jovanović Petar i Nikolić Nemanja - Mehaničko-Tehnička Podrška
Nikola Dimitrijević - Fotografi Udruženja

U susret su nam izašle televizije: Studio B i RTS
U susret su nam izašli: Zamenik direktora centrale i ruska ambasada
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
nikola011
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 2147
Pridružio se: Čet Mar 29, 2012 12:39 am
Kontakt:
Pohvaljen: 12
Pohvalio: 0

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod nikola011 » Uto Sep 18, 2012 3:08 pm

Cuburac93 napisao:
1.Formiran je Zvaničan Stručni tim Udruženja:

Trivanović Ljubiša - Predsednik i P.R. Udruženja
Igor Radović - Zamenik Udruženja i Vođa projekata i Referent za elektro vuču
Glišić Aleksandar - Sekretar i Blagajnik Udruženja
Nedeljković Momčilo - Obračunski poslovi
Milanović Nenad - Vozač Udruženja
Mirković Danilo - Referent za Drumski saobraćaj
Popović Dragan - Referent za Infrastrukturu
Marjanović Marko i Bilbija Nikola - Marketing Udruženja
Jovanović Petar i Nikolić Nemanja - Mehaničko-Tehnička Podrška
Nikola Dimitrijević - Fotografi Udruženja


I evo nove firme sa 10 zaposlenih koja ce da se uglavi svojom simpaticnoscu u budzet grada Beograda. 99% beogradske dece nije obislo ni muzeje koji u Beogradu postoje i koje zaista treba obici, sad cemo jos da otvaramo muzej da skupljamo rashodovana vozila.

Ako ce sami medju sobom da sakupljaju pare ili zicaju od ambasada, nemam nista protiv. Samo li se dotaknu nekog javnog preduzeca (tipa da im GSP pomogne i renovira nesto sto mu ne treba) ili gradskog budzeta sto se mene tice ulaze u isti domen kao i sve ostale nepotrebne organizacije koje treba sto pre da se ugase.
direktor
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 31306
Pridružio se: Pet Okt 10, 2008 2:07 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 21458
Pohvalio: 8421

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod direktor » Uto Sep 18, 2012 3:20 pm

Polako s gasenje nisu nego osnovani imaju plemenitu namjeru inforimisi se malo svaki iole ozbiljan grad ima muzej javnog pravoza nemora to biti samostalan muzej moze biti dio muzeja nauke i tehnike bez zaposljavanja novih ljudi .Sve se radi volonterski pro bono.A muzeje jgpa ima i bazel i london i moskva itd.
*Ова порука је за приватну, а не јавну употребу. Њена сврха/циљ/намера није вршење нити позивање на вршење кривичних или других кажњивих дела, већ упражњавање Уставом зајемчене слободе мисли, савести и говора.
nikola011
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 2147
Pridružio se: Čet Mar 29, 2012 12:39 am
Kontakt:
Pohvaljen: 12
Pohvalio: 0

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod nikola011 » Uto Sep 18, 2012 3:28 pm

Bazel, London i Moskva su veliki bogati gradovi, mi smo puka sirotinja koja nema novac ni za autobuse koji treba da se voze ispravni na ulici, a ne da jos obnavljamo neki trulez.

Nemam nista protiv, ali da se budzet ne pipa. Neka nalaze sponzore tipa Miskovica i Beka, to me ne zanima.
A ti sto se uvek vade na plemenite namere su najopasniji. Tako nam i Dulic sa najboljim namerama totalno ocisti Srbiju u svakom smislu.
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Uto Sep 18, 2012 6:38 pm

20.08.2012 je pokrenut projekat "Đuro Đaković".
U susret nam je izašao zamenik direktora centrala koji nas je primio u pogon dorćol i dozvolio da napravimo nekoliko fotografija tramvaja. Zamenik nam je rekao da je tramvaj u ok stanju kolko tolko,štelovi su ok stanju, ali treba ga srediti.
Poslat je dopis zagrebačkom transportnom preduzeću "ZET", kojem je poslat zvanični dopis, u kome je napisano da bi smo mi voleli da nam poklone tramvaj tj .pogonski i prikolicu i da sa tog đure prebacimo delove na našeg đuru da možemo da ga oživimo.

Zamenik nam je rekao da GSP-u nije nikakav problem da sa hrvatskog đure da prebacimo na našeg.
Nadamo se da će nam zagrebačko transportno preduzeće "ZET" odgovoriti sa lepim vestima.
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
Karlo del Ponte
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 2153
Pridružio se: Ned Nov 20, 2011 12:36 pm
Lokacija: Svuda po malo
Kontakt:
Pohvaljen: 3458
Pohvalio: 4605

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Karlo del Ponte » Sub Sep 22, 2012 8:33 pm

nikola011 napisao: Bazel, London i Moskva su veliki bogati gradovi, mi smo puka sirotinja koja nema novac ni za autobuse koji treba da se voze ispravni na ulici, a ne da jos obnavljamo neki trulez.
Е, ово апсолутно не важи. Наш највећи рак рана је лоше управљање људским ресурсима. Тај проблем уопште није лако решив, а последица је прескуп, недовољно квалитетан и ефиксан систем јавног превоза.
nikola011 napisao: Nemam nista protiv, ali da se budzet ne pipa. Neka nalaze sponzore tipa Miskovica i Beka, to me ne zanima.

Трошкови конзервације и рестаурације старих музејских возила су стварно занемарљиви у односу на трошкове самог јавног превоза. За субвенције градског и приградског, скупог, доминантно аутобуског превоза издваја се 100.000.000 евра, а због скока цене нафте тежња је још већег повећања трошкова. Са 1/1000 делом тог буџета, односно 100.000 евра може да се уради изузетно много за музејска добра. Она чак могу бити и профитабилна, на пример, туристичко разгледање Београда трамвајем, што је много атрактивније него аутобусом. Покупиш код Пристаништа Швабе са брода, и напуниш трамвај.
nikola011 napisao: A ti sto se uvek vade na plemenite namere su najopasniji. Tako nam i Dulic sa najboljim namerama totalno ocisti Srbiju u svakom smislu.
То што спадају међу изузетак међу различитим грађанским иницијативама, да су добили подршку власти и институција, не значи да су део те власти и институција. Ствар је да прича о музејским возилима је довољно шминкерска и довољно никога не погађа, и да је прихвате и диктатори и апсолутисти на власти, и успешно се пробила кроз филтере наших цензурисаних медија. То не значи да су УЉЈП сарадници власти. Просто, власт је толико моћан играч да брани неки свој интерес, али на послетку, имаћемо сачувана музејска возила, и доказати и себи и свету да нисмо варвари сами себи, да водимо рачуна о култури, науци, техници, и одржавамо спону између прошлости, садашњости и будућности!
Како препознати шинофобију? "Воз до Београда неће доћи", "Возови навлаче наркомане, змије, пацове", "Може само у четири стране неке забачене рупе без целовитог плана повезивања", "Шине у блендере-топионице", "Пруга је оков и зид"...

НИКАДА НЕ ОПРОСТИТИ НАПРЕДНУ ОКУПАТОРСКУ ТОРТУРУ
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Ned Sep 23, 2012 12:33 am

Udruženju Ljubitelja Javnog prevoza u susret su izašli: Direktor "Centrale","Kosmaja","Zemun", Studio B, RTS, PINK, 24 Sata, Politika i Blic.

Ponoviću da cilj udruženja jeste da očuvamo najstarija vozila javnog gradskog saobraćaja koji su nekada prevozili beograđane i sada koji završavaju svoj radni vek.

Mi smo ne vladina organizacija. Uskoro bi trebali da potpišemo ugovor sa Lemić Grupom.
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
stf
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 11632
Pridružio se: Pet Jan 22, 2010 4:33 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10927
Pohvalio: 2514

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod stf » Ned Sep 23, 2012 1:35 pm

Ne znam kakav vam je plan i strategija rada, ali osim vec odavno odvojenih vozila za muzej poput Djure Djakovica, treba na vreme kaparisati vozila koja jos saobracaju i time spreciti mogucnost da odu u Zeleznik tiho i bez pompe.

Pre svega govorim o onom jedinom preostalom Sanosu s115 sto je poslednji put vidjen na liniji 403 za Zuce. Taj autobus je legenda GSP/a, a o njegovom eventualnom spasavanju nikad nista cuo nisam. Uvek se prica povede oko par jednih te istih vozila koja su ionako odavno namenjena muzeju.
Trenutno ne gledamo dovoljno daleko u buducnost ... treba gledati mnogo dalje ....da bi buducnost sto pre postala sadasnjost !!!
Матеја Бељан
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 3041
Pridružio se: Čet Jun 26, 2008 10:34 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 124
Pohvalio: 20

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Матеја Бељан » Ned Sep 23, 2012 3:59 pm

И тај Санос је врло пријатан, са много простора за стајање
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Ned Sep 23, 2012 4:26 pm

Ispravka mislo sam na 298 iz zemuna koji radi samo sihtu a sanos 228 ceka original motor
Poslednja izmena od Cuburac93 u Pon Sep 24, 2012 1:03 am, izmenjeno 1 put ukupno.
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
stf
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 11632
Pridružio se: Pet Jan 22, 2010 4:33 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10927
Pohvalio: 2514

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod stf » Ned Sep 23, 2012 5:56 pm

Шта ти па то значи друже?

Шта је сихта?
Да ли неће бити сечен зато што служи сврси, тј. још могу да га упале?
Или је одлука да он буде сачуван?
Trenutno ne gledamo dovoljno daleko u buducnost ... treba gledati mnogo dalje ....da bi buducnost sto pre postala sadasnjost !!!
1111
Korisnikov avatar
Intermediate
Postovi: 448
Pridružio se: Čet Okt 14, 2010 3:36 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 144
Pohvalio: 12

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod 1111 » Ned Sep 23, 2012 6:17 pm

Шихта. :wink: Значи да возило ради само у периоду вршних оптерећења (шпицева), ујутру од 6 до 8 и поподне од 13 до 17. Отприлике.

Но, 228 више не ради ни шихту, с обзиром да је летос повучен из саобраћаја и отеран на Дорћол ради сређивања. Какво сређивање је у питању, остаје да се види.
I used to be ''with it''. But then they’ve changed what ''it'' was. Now what I’m ''with'', isn’t ''it'' and what’s ''it'' seems weird and scary to me.
MilisaV
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 5157
Pridružio se: Sre Jan 12, 2011 12:03 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1319
Pohvalio: 1030

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod MilisaV » Ned Sep 23, 2012 10:38 pm

taj sanos je imao jako loše sređen zadnji deo autobusa gde su stajala četri sedišta naspram četri sedišta sa vrlo visoko postavljenim šipkama. niski ljudi jednostavno nisu mogli da stoe tu. iako je u praksi imalo dosta prostora, zbog nedostatka šipki bio je neiskoršćen.
borac za bolje sutra

bez splavova na rekama
Somi303
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9352
Pridružio se: Pon Avg 08, 2011 1:01 am
Lokacija: Заклопача
Kontakt:
Pohvaljen: 4180
Pohvalio: 14958

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Somi303 » Ned Sep 23, 2012 10:42 pm

И после седења ту, ниси могао да изађеш са чистим патикама..
Сва права задржава Somi303, за коришћење фотографија контактирати --> https://www.flickr.com/people/somi303/

profa_chb napisao:Preterano mašinski razmišljam? Reci mi, molim te, imaš li neki lek za to? Da se učlanim u tvoj Nezavisni sindikat nezadovoljnih suvozača koji poznaju pravo stanje?
1111
Korisnikov avatar
Intermediate
Postovi: 448
Pridružio se: Čet Okt 14, 2010 3:36 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 144
Pohvalio: 12

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod 1111 » Ned Sep 23, 2012 10:47 pm

За нископодне Икарбусе је био појам.
I used to be ''with it''. But then they’ve changed what ''it'' was. Now what I’m ''with'', isn’t ''it'' and what’s ''it'' seems weird and scary to me.
Somi303
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9352
Pridružio se: Pon Avg 08, 2011 1:01 am
Lokacija: Заклопача
Kontakt:
Pohvaljen: 4180
Pohvalio: 14958

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Somi303 » Ned Sep 23, 2012 11:04 pm

Кад се само сетим како сам "лудовао" са другарима из основне у задњем делу :laugh:
Сва права задржава Somi303, за коришћење фотографија контактирати --> https://www.flickr.com/people/somi303/

profa_chb napisao:Preterano mašinski razmišljam? Reci mi, molim te, imaš li neki lek za to? Da se učlanim u tvoj Nezavisni sindikat nezadovoljnih suvozača koji poznaju pravo stanje?
1111
Korisnikov avatar
Intermediate
Postovi: 448
Pridružio se: Čet Okt 14, 2010 3:36 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 144
Pohvalio: 12

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod 1111 » Ned Sep 23, 2012 11:17 pm

У Икарбусу Н серије у задњем делу можеш само да полудиш или умреш од врућине.
I used to be ''with it''. But then they’ve changed what ''it'' was. Now what I’m ''with'', isn’t ''it'' and what’s ''it'' seems weird and scary to me.
Somi303
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9352
Pridružio se: Pon Avg 08, 2011 1:01 am
Lokacija: Заклопача
Kontakt:
Pohvaljen: 4180
Pohvalio: 14958

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Somi303 » Ned Sep 23, 2012 11:35 pm

Ја се у тим аутобусима осећам клаустрофобично :|
Сва права задржава Somi303, за коришћење фотографија контактирати --> https://www.flickr.com/people/somi303/

profa_chb napisao:Preterano mašinski razmišljam? Reci mi, molim te, imaš li neki lek za to? Da se učlanim u tvoj Nezavisni sindikat nezadovoljnih suvozača koji poznaju pravo stanje?
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Pon Sep 24, 2012 1:05 am

Ispravka mislo sam na 298 iz zemuna koji radi samo sihtu a sanos 228 ceka original motor.

Dejan Bobar (poznatiji kao Deki stomatolog) se pridruzio našem udruženju. On je čovek koji je pre 20 godina donirao delove za Leylanda 477
Poslednja izmena od Cuburac93 u Pon Sep 24, 2012 9:50 pm, izmenjeno 1 put ukupno.
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
stf
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 11632
Pridružio se: Pet Jan 22, 2010 4:33 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10927
Pohvalio: 2514

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod stf » Pon Sep 24, 2012 7:40 am

....
Poslednja izmena od stf u Pon Sep 24, 2012 7:46 am, izmenjeno 1 put ukupno.
Trenutno ne gledamo dovoljno daleko u buducnost ... treba gledati mnogo dalje ....da bi buducnost sto pre postala sadasnjost !!!
stf
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 11632
Pridružio se: Pet Jan 22, 2010 4:33 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10927
Pohvalio: 2514

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod stf » Pon Sep 24, 2012 7:46 am

Санос је бре легенда. Вечан аутобус. Са њим сам кренуо за град у срењу школу далеке 2003. Сећам се спуштања Смедерецем по оним катакомбама...Ко је био позади на платформи, одскакао је до плафона. :D


Cuburac93 napisao:sanos 228 ceka original motor.

Добро, то је тренутно стае ствари. Међутим, мене занима какав је план за то возило? Назад у саобраћај, или рестаурација за музеј?
Trenutno ne gledamo dovoljno daleko u buducnost ... treba gledati mnogo dalje ....da bi buducnost sto pre postala sadasnjost !!!
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Pon Sep 24, 2012 9:42 am

Vozilo neće biti više u saobraćaju, vozilo će se remontovati i biti za muzej sa kojim će se naranvo raditi turističke vožnje, kad bude bio izgrađen muzej
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:
MilisaV
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 5157
Pridružio se: Sre Jan 12, 2011 12:03 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1319
Pohvalio: 1030

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod MilisaV » Pon Sep 24, 2012 1:49 pm

nadam se da će mu skinuti one farove od keca i staviti njegove originalne...


takođe se nadam da će masku da mu vrate originalnu.


nego jel ima neko slike ikarbusa 103 kad su mu budžili masku i farove od sanosa.
borac za bolje sutra

bez splavova na rekama
vucko
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 17550
Pridružio se: Ned Apr 20, 2008 1:42 pm
Lokacija: Okretnica trolejbusa 28 Zvezdara
Kontakt:
Pohvaljen: 4751
Pohvalio: 1096

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod vucko » Pon Sep 24, 2012 3:39 pm

Ima li novosti oko 1 zijace ili i dalje trune u dvoristu muzeja nauke?Ako jos jednu zimu bude bio na otvorenom raspasce se koliko je izrdjao.
Cuburac93
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1012
Pridružio se: Sub Apr 10, 2010 11:36 pm
Lokacija: Srbija,Beograd
Kontakt:
Pohvaljen: 104
Pohvalio: 17

Re: Udruženje Ljubitelja Javnog Prevoza ( ULJJP ) 1.3.2012

Postod Cuburac93 » Pon Sep 24, 2012 4:45 pm

Ruska ambasada nam je odgovorila da će nam pomoći oko resturacije trole.

Resturacija možda bude započeta do kraja ove godine
Posetite moj blog: http://zelezniceblog.blogspot.com

Posetite moj Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqZaiU ... yg8Q_mHorg

Posetite i Facebook stranicu: fb.me/zeleznicenewsnet

:kum: :kum: :kum:

Povratak na “Javni gradski saobraćajni prevoz”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Bender Rodriguez, Google Adsense [Bot], Student i 7 gosta