Luka Beograd

Diskusije o predloženim projektima, idejama i uticaju raznih projekata na Beograd

Moderator: Igor

laki72
Expert
Postovi: 8057
Pridružio se: Sre Sep 07, 2011 11:56 am
Kontakt:
Pohvaljen: 7472
Pohvalio: 1683

Re: Luka Beograd

Postod laki72 » Uto Apr 21, 2015 11:15 pm

OMG...
Nista, nista... ;)
RioBL
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 3020
Pridružio se: Ned Mar 22, 2015 8:40 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1669
Pohvalio: 2681

Re: Luka Beograd

Postod RioBL » Sre Apr 22, 2015 7:21 am

sta je sad Laki...misa mu njegovog :)
Znas li ti mozda sta ima u opstinama Grocka i Palilula a da bi imalo koristi od luke?
hranite se zdravim mislima i pazite da vam imunitet ne opadne na serviranu glupost.
laki72
Expert
Postovi: 8057
Pridružio se: Sre Sep 07, 2011 11:56 am
Kontakt:
Pohvaljen: 7472
Pohvalio: 1683

Re: Luka Beograd

Postod laki72 » Sre Apr 22, 2015 9:32 am

Odgovoricu ti ovako.

Ima li opstina Surcin dovoljno putnika i robe za funkcionisanje aerodroma?
Pohvale za post: 1
RioBL
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 3020
Pridružio se: Ned Mar 22, 2015 8:40 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1669
Pohvalio: 2681

Re: Luka Beograd

Postod RioBL » Sre Apr 22, 2015 1:46 pm

Naravno da nema ali kad bi neka opstina imala onda bi se vjerovatno u njoj pravio aerodrom.
Sto se tice luke sigurno ces se sloziti da bi okruzenje jedne luke trebalo da bude privredna zona a ne recimo stambena. Zato i pitam sta se nalazi/planira po dubini zona A,B,C.
znas da ja nisam iz BG :wink:
hranite se zdravim mislima i pazite da vam imunitet ne opadne na serviranu glupost.
Вожд
Expert
Postovi: 5841
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 7698
Pohvalio: 7043

Re: Luka Beograd

Postod Вожд » Sre Jun 03, 2015 7:51 pm

У агенцијама запослено 32.607 људи

За годину дана број запослених у разним агенцијама смањен је за око 1.700 људи, а процене су да још има простора за отпуштање
Агенција треба да управља и Луком Београд (Фото Ж. Јовановић)

Кад би та­бло­и­ди уме­сто ми­ни­стар­ке Ко­ри Удо­вич­ки ре­струк­ту­ри­ра­ли јав­ну упра­ву пр­ва на ли­сти за од­стрел би­ла би ри­ја­ли­ти зве­зда Ива­на Шко­рић.

Пре­ма пи­са­њу бе­о­град­ске штам­пе, бив­шу во­ди­тељ­ку Пинк те­ле­ви­зи­је, Ми­лу­тин Мр­ко­њић по­ста­вио је на ме­сто пи-ара Аген­ци­је за упра­вља­ње лу­ка­ма. Спор­но је, ка­жу, то што Ива­на ме­сеч­но за­ра­ђу­је 80.000 ди­на­ра, и што не при­ли­чи да пре­по­ру­ка за озби­љан др­жав­ни по­сао бу­де уче­шће у ри­ја­ли­ти про­гра­му.

Оно што је у це­лој при­чи нај­ви­ше спор­но је шта ће Ива­на Шко­рић у др­жав­ној слу­жби, и шта ће уоп­ште Ср­би­ји, ко­ја ина­че има мо­ре аген­ци­ја, још јед­на та­ква ин­сти­ту­ци­ја. Иако ма­ло ко у Ср­би­ји зна шта је у опи­су по­сла Аген­ци­је за упра­вља­ње лу­ка­ма, та­бло­и­ди пи­шу да се она ба­ви озбиљ­ним пи­та­њи­ма раз­во­ја срп­ских лу­ка и реч­ног са­о­бра­ћа­ја у Ср­би­ји и ши­ре.

Еко­но­ми­ста Љу­бо­мир Ма­џар ка­же да је у ве­ли­ком бро­ју слу­ча­је­ва Ср­би­ја мо­ра­ла, да би ис­пу­ни­ла кри­те­ри­ју­ме Европ­ске уни­је, да осни­ва по­је­ди­не аген­ци­је. Да ли мо­ра­мо сле­по да по­шту­је­мо пре­по­ру­ке ЕУ и го­ми­ла­мо ад­ми­ни­стра­ци­ју чак и кад нам не тре­ба и шта то го­во­ри о на­шим пре­го­ва­рач­ким спо­соб­но­сти­ма, пи­та­ли смо.

– Наш пре­го­ва­рач­ки ка­па­ци­тет је објек­тив­но усло­вљен. Ми смо си­ро­ма­шна зе­мља ли­ше­на до­бре еко­ном­ске пер­спек­ти­ве – ка­же Ма­џар.

Он до­да­је да је са­мо реч о прет­по­став­ци да је и ова аген­ци­ја осно­ва­на на ин­си­сти­ра­ње Бри­се­ла, а да Ср­би­ји ко­ја не­ма мо­ре сва­ка­ко не тре­ба ин­сти­ту­ци­ја ко­ја ће се ба­ви­ти по­мор­ским по­сло­ви­ма. Са дру­ге стра­не, на­ше лу­ке су у ло­шем ста­њу.

– Ни ви ни ја са­да не мо­же­мо до кра­ја да раз­би­стри­мо да ли нам је та ин­сти­ту­ци­ја нео­п­ход­на. Али оно што се зна је да сва­ка но­ва власт хо­ће сво­је де­лат­ни­ке да ухле­би, јер сва­ко од њих оче­ку­је да на не­ки на­чин бу­де на­гра­ђен. Аген­ци­је су би­ле по­ли­го­ни за удо­мља­ва­ње пар­тиј­ских ка­дро­ва – ка­же Ма­џар.

Ша­лу на стра­ну, исти­на је да јед­ном осно­ва­не ин­сти­ту­ци­је те­шко уми­ру. Ита­ли­јан­ско ми­ни­стар­ство ко­ло­ни­ја по­сто­ја­ло је пе­де­се­так го­ди­на на­кон што је Ита­ли­ја из­гу­би­ла сво­ју по­след­њу ко­ло­ни­ју, под­се­ћа Ма­џар.

Пре­ма по­да­ци­ма Ми­ни­стар­ства др­жав­не упра­ве и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у аген­ци­ја­ма ра­ди око 32.000 љу­ди. На пи­та­ње „По­ли­ти­ке” ко­ли­ко је у њи­ма пре­ко­број­них ни­смо до­би­ли од­го­вор. Оно што је, ме­ђу­тим за­ни­мљи­во, је­сте да је у од­но­су на де­цем­бар 2013. на кра­ју 2014. го­ди­не број за­по­сле­них у њи­ма сма­њен за око 1.700 љу­ди. Сма­ње­ње бро­ја аген­ци­ја, а са­мим тим и њи­хо­вих чи­нов­ни­ка, де­жур­на је те­ма го­ди­на­ма, а по­себ­но је би­ла пред из­бо­ре 2012. го­ди­не. Та­да се го­во­ри­ло да има­мо више од 130 ра­зних аген­ци­ја, на­ја­вљи­ва­но је да ће њи­хов број би­ти пре­по­ло­вљен, па и ви­ше од то­га. Епи­лог – са­да има­мо 98 аген­ци­ја.

Број рад­ни­ка по­ве­ћа­ле су, у ме­ђу­вре­ме­ну, углав­ном не­за­ви­сне ин­сти­ту­ци­је: Др­жав­на ре­ви­зор­ска ин­сти­ту­ци­ја и Аген­ци­ја за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је, на при­мер. По­ве­ре­ник за за­шти­ту рав­но­прав­но­сти, с дру­ге стра­не, зна­чај­но је сма­њио број љу­ди (са 40 на 28). Спор­на аген­ци­ја за упра­вља­ње лу­ка­ма је то­ком 2014. го­ди­не, на при­мер, по­ве­ћа­ла број за­по­сле­них. У Кри­ми­на­ли­стич­ко-по­ли­циј­ској ака­де­ми­ји број за­по­сле­них је зна­чај­но ма­њи (са 361 на 199). У пра­во­суд­ној ака­де­ми­ји, та­ко­ђе.

Број аген­ци­ја на­про­сто за­ви­си од то­га ко­ју де­фи­ни­ци­ју аген­ци­је при­ме­ни­мо. По нај­ши­рој де­фи­ни­ци­ји аген­ци­ја је сва­ка ин­сти­ту­ци­ја у ко­јој се оба­вља­ју не­ка јав­на овла­шће­ња, а ко­ја ни­је ми­ни­стар­ство, об­ја­шња­ва­ју у Ми­ни­стар­ству др­жав­не упра­ве и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. На­ја­вљу­ју и то да ће ове и це­ле сле­де­ће го­ди­не, уз по­др­шку Европ­ске уни­је и Свет­ске бан­ке, ра­ди­ти на функ­ци­о­нал­ним ана­ли­за­ма, ко­је ће об­у­хва­ти­ти и све об­ли­ке аген­ци­ја, без об­зи­ра на њи­хов ста­тус. Све то ка­ко би се утвр­ди­ла оправ­да­ност њи­хо­ве уло­ге и ме­ста у си­сте­му, про­бле­ми у ор­га­ни­за­ци­о­ним об­ли­ци­ма, од­но­си­ма са ми­ни­стар­стви­ма, од­го­вор­но­сти, ста­ту­су за­по­сле­них, укљу­чу­ју­ћи и пла­те.

– Про­блем ко­ји му­чи јав­ност и по­ре­ске об­ве­зни­ке пре све­га ле­жи у чи­ње­ни­ци да за­по­сле­ни у не­ким од ових аген­ци­ја има­ју да­ле­ко ве­ће пла­те од за­по­сле­них у др­жав­ној упра­ви, а да је њи­хо­ва од­го­вор­ност, ка­ко ин­сти­ту­ци­о­нал­на, та­ко и ин­ди­ви­ду­ал­на ве­о­ма упит­на и про­ве­ра­ва се са­мо про­фор­ме – ка­жу у овом ми­ни­стар­ству.

Ка­ко смо до­шли до то­га да су пла­те за­по­сле­них у овим аген­ци­ја­ма да­ле­ко ве­ће од ми­ни­стар­ских? Док у ми­ни­стар­стви­ма, на при­мер, ва­же стро­ги про­пи­си у обла­сти др­жав­не упра­ве, на ове аген­ци­је при­ме­њу­ју се оп­шти про­пи­си о ра­ду. У тој чи­ње­ни­ци ле­жи од­го­вор на пи­та­ње ка­ко је мо­гу­ће да су пла­те ди­рек­то­ра тих аген­ци­ја да­ле­ко ве­ће од пред­сед­ни­ко­ве, пре­ми­је­ро­ве или ми­ни­стар­ске за­ра­де. По ва­же­ћим про­пи­си­ма, кад је о за­по­шља­ва­њу ка­дро­ва реч, ди­рек­тор не­ке од тих аген­ци­ја има ве­ћа овла­шће­ња од ми­ни­стра. До рад­не књи­жи­це у ми­ни­стар­ству мно­го је те­же до­ћи не­го у аген­ци­ји ко­ја је под кон­тро­лом над­ле­жног ми­ни­стра. Да би не­ко до­шао до рад­ног ме­ста у вла­ди ипак про­ла­зи не­ку вр­сту кон­кур­са.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomij ... di.sr.html
CASTELBIANCO
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1187
Pridružio se: Sub Dec 17, 2011 2:34 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1189
Pohvalio: 538

Re: Luka Beograd

Postod CASTELBIANCO » Ned Dec 06, 2015 6:47 pm

http://www.politika.rs/sr/clanak/344680/Ekonomija/Beko-zbog-dugova-prodaje-imovinu

Projekat "grad na vodi" ovim cinom odlazi i formalno u istoriju.
"In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king."
direktor
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 28440
Pridružio se: Pet Okt 10, 2008 2:07 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15203
Pohvalio: 6308

Re: Luka Beograd

Postod direktor » Ned Dec 06, 2015 8:02 pm

Nemora da znaci mozda kupac odradi projekat
*Ова порука је за приватну, а не јавну употребу. Њена сврха/циљ/намера није вршење нити позивање на вршење кривичних или других кажњивих дела, већ упражњавање Уставом зајемчене слободе мисли, савести и говора.
CASTELBIANCO
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1187
Pridružio se: Sub Dec 17, 2011 2:34 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1189
Pohvalio: 538

Re: Luka Beograd

Postod CASTELBIANCO » Ned Dec 06, 2015 9:23 pm

"In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king."
vradovic
Higher intermediate
Postovi: 946
Pridružio se: Sre Okt 31, 2007 3:48 am
Kontakt:
Pohvaljen: 719
Pohvalio: 233

Re: Luka Beograd

Postod vradovic » Pon Feb 15, 2016 11:11 am

Steta nije losa zamisao bila. Bilo bi dobro da neko nastavi ovaj projekat.
simba222
Korisnikov avatar
Intermediate
Postovi: 383
Pridružio se: Ned Sep 28, 2014 3:59 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 92
Pohvalio: 50

Re: Luka Beograd

Postod simba222 » Pon Feb 15, 2016 8:14 pm

Nije vajda da je neko verovao u ovaj projekat zutog rezima.
Pohvale za post: 4
Homer Jay
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 7297
Pridružio se: Sre Jan 03, 2007 5:06 pm
Lokacija: Boleč
Kontakt:
Pohvaljen: 3719
Pohvalio: 3474

Re: Luka Beograd

Postod Homer Jay » Uto Feb 16, 2016 1:49 pm

simba222 » 15 Feb 2016 07:14 pm napisao:Nije vajda da je neko verovao u ovaj projekat zutog rezima.


A je li? A ko je beše išao da obilazi Tomu dok je žeđovao u bolnici u Bloku 43? A da, onaj ćelavi čika sa naočarima, kako se beše zvaše, Milan Beko, je l' da?

Slika

Ko ima mozga i zna da koristi Google, lako i brzo će saznati ko je prodao Luku Beograd Milanu Beku (Vlada DSS/G17+), kome se danas sudi zbog privatizacije Luke Beograd (Predrag Bubalo, DSS), ko je doneo Zakon o konverziji zemljišta (DS) i ko je praktično ukinuo konverziju (SNS). Ove činjenice uopšte nisu iznesene da bi se neko oprao ili ocblatio, jer je slika daleko od crno-bele kakvom bi da je predstave botovi koji po ceo dan trabunjaju po internetu, ali svoditi raspravu o Luci Beograd na nivo stranačke etikete je sramno, neinteligentno i bezobrazno.

Tako da ti, mladi lave, idi zarađuj svoj sendvič negde drugde!
"You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one..."
Pohvale za post: 17
tamper
Novice
Postovi: 2
Pridružio se: Ned Mar 20, 2016 10:39 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 1
Pohvalio: 3

Re: Luka Beograd

Postod tamper » Uto Mar 29, 2016 9:50 pm

Luka Beograd dobila novu pasarelu ovih dana.Topla veza izmedju dva objekta.
Вожд
Expert
Postovi: 5841
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 7698
Pohvalio: 7043

Re: Luka Beograd

Postod Вожд » Sre Jul 20, 2016 5:34 am

RASPRODAJA Beko ponovo traži kupce za Luku "Beograd" za 7,6 miliona evra
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/rasp ... ra/9ff3clt
MarcBg
Intermediate
Postovi: 430
Pridružio se: Sre Mar 30, 2016 1:06 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 294
Pohvalio: 1358

Re: Luka Beograd

Postod MarcBg » Čet Jul 21, 2016 7:43 pm

vradovic » Pon Feb 15, 2016 11:11 am napisao:Steta nije losa zamisao bila. Bilo bi dobro da neko nastavi ovaj projekat.


Dokle se stiglo sa sudjenjem oko Luke i ima li nekih naznaka kako bi moglo da se zavrsi?
Вожд
Expert
Postovi: 5841
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 7698
Pohvalio: 7043

Re: Luka Beograd

Postod Вожд » Sre Mar 14, 2018 5:07 am

DSC_0435.JPG
DSC_0435.JPG (46.13 KiB) Pogledano 5529 puta
Pohvale za post: 2
Пантограф
Expert
Postovi: 6980
Pridružio se: Pon Apr 23, 2012 12:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 8968
Pohvalio: 5831

Re: Luka Beograd

Postod Пантограф » Uto Apr 02, 2019 5:13 pm

STOJČIĆ: Uređenje Luke Beograd po idejnom rešenju Daniela Libeskinda među tri projekta koja će unaprediti grad

Glavni grad Srbije očekuju tri velika urbanistička projekta, koja će unaprediti urbanu strukturu grada i doprineti ekološkom i kulturnom razvoju grada, izjavio je za eKapiju gradski urbanista Marko Stojčić.

Prema njegovim rečima, to su projekti za uređenje Luke Beograd, po idejnom rešenju Danijela Libeskinda, zatim, uređenje trase stare pruge na Donjem Dorćolu projektom Beogradski lienearni park i objekat koncertne dvorane na Ušću...


Izvor: eKapija
Link: https://www.ekapija.com/news/2457706/st ... i-projekta
Перспектива Београда: Tirana railway station was the central railway hub of Tirana, Albania... On 2 September 2013, the station was closed for passenger and freight transport, and was demolished to make room for a new boulevard that leads over the station area to the north. A completely new district will be created.
unedfined
Higher intermediate
Postovi: 820
Pridružio se: Sre Sep 13, 2017 10:10 am
Kontakt:
Pohvaljen: 869
Pohvalio: 2336

Re: Luka Beograd

Postod unedfined » Uto Apr 02, 2019 6:10 pm

Znači kreće novi tajkun siti da se gradi? Čudno, očekivao sam da luku i marinu blokiraju dok ne iscede suvu drenovinu iz BGH2O.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk
11030
Higher intermediate
Postovi: 1112
Pridružio se: Pet Jan 21, 2011 8:20 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 958
Pohvalio: 530

Re: Luka Beograd

Postod 11030 » Sre Apr 03, 2019 6:19 pm

vranac
Higher intermediate
Postovi: 1129
Pridružio se: Uto Dec 27, 2011 10:22 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 956
Pohvalio: 300

Re: Luka Beograd

Postod vranac » Sre Apr 03, 2019 11:54 pm

unedfined » 02 Apr 2019 05:10 pm napisao:Znači kreće novi tajkun siti da se gradi? Čudno, očekivao sam da luku i marinu blokiraju dok ne iscede suvu drenovinu iz BGH2O.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk


Ако ти слушаш шта они све причају, поред Београда на води, треба да се гради насеље Старо сајмиште, ИМТ на Новом Београду, Сицилијумска долина у Борчи, Теслаград у Макишу, Весић је спомињао и Аду Хују, а сада и Лука Београд... Једино што верујем да ће урадити је да ће отуђити земљиште.
Pohvale za post: 2
SRBO
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 2247
Pridružio se: Pet Jan 23, 2015 9:48 pm
Lokacija: Учитељско Насеље
Kontakt:
Pohvaljen: 1871
Pohvalio: 38

Re: Luka Beograd

Postod SRBO » Čet Apr 04, 2019 1:00 am

Кхм кхм оно неко као шатро насеље између Војводе Влаховића и Кумодража...

Имају пуне руке посла, на крају стварно испада да ће цео град испочетка
Нема користи задржати те. Уништити те није губитак.
Pohvale za post: 1
Stefan BB
Higher intermediate
Postovi: 915
Pridružio se: Sre Jun 20, 2018 12:02 am
Kontakt:
Pohvaljen: 1127
Pohvalio: 250

Re: Luka Beograd

Postod Stefan BB » Uto Apr 09, 2019 12:21 pm

Meni se bas dopada to resenje za luku bg i tu mu je i mesto, a ne kao Beograd na vodi u sred centra grada...
ink
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 877
Pridružio se: Uto Jul 07, 2009 5:13 pm
Lokacija: Beograd, Jugoslavija
Kontakt:
Pohvaljen: 604
Pohvalio: 597

Re: Luka Beograd

Postod ink » Uto Apr 09, 2019 2:09 pm

Stefan BB » 09 Apr 2019 12:21 pm napisao:Meni se bas dopada to resenje za luku bg i tu mu je i mesto, a ne kao Beograd na vodi u sred centra grada...


Koje rešenje? Šta sam propustio?
__________________________
СМРТ ПЛАСТИЧНИМ КЕСАМА
Дошљак
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 8778
Pridružio se: Sub Nov 01, 2014 12:14 am
Kontakt:
Pohvaljen: 9085
Pohvalio: 21147

Re: Luka Beograd

Postod Дошљак » Uto Apr 09, 2019 2:27 pm

Били су различити рендери на теми, солидна решења по питању урбанизма, архитектуре и јавног превоза.
GOJE
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 3749
Pridružio se: Uto Apr 15, 2008 10:35 am
Lokacija: Dort Yol
Kontakt:
Pohvaljen: 5922
Pohvalio: 3469

Re: Luka Beograd

Postod GOJE » Uto Apr 09, 2019 2:35 pm

Brzinski, u jednoj slici, projekat voljenog deteta (Libeskinda):
libeskind.jpg
libeskind.jpg (429.54 KiB) Pogledano 746 puta
....Frizurica sređena, pomorandža ceđena...Brodski podovi, morski plodovi...Podno grijanje, intimno brijanje...
http://www.youtube.com/watch?v=qnPZy3vHmsA
Pohvale za post: 9
Posmatrac
Higher intermediate
Postovi: 906
Pridružio se: Pon Maj 14, 2012 2:26 am
Kontakt:
Pohvaljen: 3924
Pohvalio: 1446

Re: Luka Beograd

Postod Posmatrac » Uto Apr 09, 2019 4:28 pm

Remek-delo u odnosu na Beograd na vodi.
Pohvale za post: 3

Povratak na “Opšte diskusije o projektima”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 6 gosta