Rani javni uvid Plan detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa „Ćuran“

Pregled aktuelnih regulacionih planova i urbanističkih projekata, najava javnih uvida i diskusije o njima

Moderator: Igor

Igor
Korisnikov avatar
Site Admin
Postovi: 10598
Pridružio se: Sre Jan 10, 2007 1:15 am
Kontakt:
Pohvaljen: 7395
Pohvalio: 7345

Rani javni uvid Plan detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa „Ćuran“

Postod Igor » Pon Jun 05, 2017 5:18 pm

Rani javni uvid Plan detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa „Ćuran“, Gradska opština Palilula

Tekst elaborata za rani javni uvid:
- Ovčanski put oko rekreativnog kompleksa "Ćuran"
Grafički prikazi:
- Postojeća namena
- Planirana namena

Rok za dostavljanje primedbi: 12. jun 2107. godine
Adresa: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, Beograd

Naručilac: „SIMON - KOMPANIJA”, d.o.o., Beograd
Obrađivač: „Centar za planiranje urbanog razvoja – CEP“ d.o.o., Beograd
Odluka: „Službeni list grada Beograda“, br. 126/16.

Površina: oko 55.0 ha
BRGP ukupno: postojeće - 58 902 m2; planirano - 639 812 m2
Br. stanovnika: postojeće - 1 649 ; planirano - 17 344
Br. radnih mesta: postojeće - 76; planirano - 2110

Povod i cilj izrade plana:
S obzirom da najveći deo ovog područja čine neplanski nastali porodični objekti, cilj je da se, kroz sagledavanje prostornih mogućnosti same lokacije, neposrednog i šireg okruženja, kao i postojećih i planiranih infrastrukturnih veza, saniraju postojeće zone neplanske izgradnje uz racionalno planiranje nove stambene izgradnje.

Planirani sadržaj:
Prema potrebama i zahtevima korisnika prostora, osim pretežene porodične stambene izgradnje, na većim parcelama, planom je predviđena izgradnja višeporodičnog stanovanja niže spratnosti, te parcele namenjene delatnostima i kombinacija stanovanja sa delatnostima uz Ovčanski put. Blok 7 predstavlja "rezervisanu javnu površinu" za objekte čija izgradnja je od opšteg interesa, u skladu sa propisima o eksproprijaciji.


Građevinske površine javne namene

Objekti i kompleksi javnih službi:
Na delu parcela KP 10885 i 10886 KO Borča, na površini od 7660 m², predviđena je lokacija za izgradnju objekta javnih službi, P + 1. Po nameni, predmetna površina može da bude institucija od šireg javnog interesa (škola, dečija ustanova, zdravstvena i socijalna ustanova, ustanova kulture, specijalizovani centar i sl.). Tačna namena i kapaciteti će se definisati u fazi izrade Nacrta plana, u saradnji sa nadležnim institucijama.

Zelene površine:
Na delu parcela KP 1915/1 i 1915/2 KO Borča, predviđena je javna zelena površina – skver, odnosno pjaceta sa zelenilom, stazama, klupama za odmor i sl. Površina skvera je 514 m².

Saobraćajne površine:
Profil Ulice Ovčanski put je 18 m, čini ga kolovoz širine 6,5 m koga obostrano prate trotoari, bankine i kanali za odvodnjavanje. Planirane ulice unutar obuhvata Plana su ukupnih regulacionih širina od 8,0 do 11,0 m, sa kolovoznim površinama širine od 5,0 do 7,0 m i obostranim trotoarima širine od 1,5 do 2,0 m. Postojeće saobraćajne površine koje čini skup staza, čije su širine 3,5 do 6,0 m se zadržavaju u zatečenim regulacijama i planiraju se kao kolsko-pešačke površine, tj. zone usporenog saobraćaja.


Građevinske površine ostalih namena

Planirane površine za stanovanje:
Zona S1 - zona porodičnog stanovanja u neplanski formiranim bolovima. Obuhvata središnji deo plana. Predviđeni maksimalna spratnost je P+1+Pk/Ps i indeks zauzetosti Iz=50%. Odnos stanovanja i delatnosti je 90 - 100% : 0 - 10%.

Zona S2 - zona stanovanja u novim kompleksima. Obuhvata neizgrađene poljoprivredne površine, pretežno na severu i istoku obuhvata Plana. Predviđena maksimalna spratnost objekata je P+1+Pk/Ps i indeks zauzetosti Iz=40%. Odnos stanovanja i delatnosti je 80 - 100% : 20 - 0%.

Zona S3 - U sedam blokova koji se formiraju od većih katastarskih parcela, kao i uz rekreativni kompleks „Ćuran“, predviđena je izgradnja slobodnostojećih stambenih objekata. Objekti se postavljaju u otvorenom bloku, oblikovno su reprezentativni i prilagođeni ambijentu. Maksimalna spratnost je P+2 i indeks zauzetosti Iz=50%. Odnos stanovanja i delatnosti je 80 - 100% : 20 - 0%.

Kompatibilni sadržaji stanovanju su: trgovina, poslovanje, ugostiteljstvo, zanatske usluge (uz poštovanje uslova zaštite životne sredine, prvenstveno u odnosu na buku i zagađenje vazduha), predškolske ustanove kapaciteta do 30 dece, zdravstvene ustanove, sale za rekreaciju, garaže i sl., a prema standardima za tu vrstu objekata i prema uslovima iz ovog Plana.

Planirane površine za stanovanje sa delatnostima:
Uz Ovčanski put, na pet lokacija, predviđena je zona mešovitih funkcija, odnosno stanovanje sa delatnostima. Stanovanje je predviđeno na višim etažama, dok su prizemlja obavezno namenjena delatnostima širokog sprektra.
Maksimalna spratnost objekata je P+2+Pk/Ps i Iz=60%.
Kompatibilni sadržaji stanovanju su: trgovina, poslovanje, ugostiteljstvo, zanatske usluge, predškolske ustanove kapaciteta do 30 dece, zdravstvene ustanove, sale za rekreaciju, garaže i sl. Odnos stanovanja i delatnosti je 0 - 80% : 20 - 100%.

Planirane komercijalne delatnosti:
Na četiri parcele u obuhvatu plana su predviđene komercijalne delatnosti. Radi se pretežno o parcelama koje se nalaze uz Ovčanski put i koje i u postojećem stanju funkcionišu kao komercijalne delatnosti. Maksimalna spratnost objekta P+2+Pk/Ps i Iz=60%. U zoni K, odnos delatnosti i stanovanja je 100 - 0% : 50-50%.

……………….

Приручник за разумевање појмова
Документација: Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa „Ćuran”


Pozivamo vas da učestvujete u diskusiji o predloženom planu detaljne regulacije

Povratak na “Javni uvidi gradskih planova i urbanističkih projekata”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost