Belgrade Eye

Belgrade-Pančevo railway

Vojvode Stepe St. - reconstruction

Prokop Train Station

Zemun - Borča Bridge

Bypass Highway

Radnička Interchange

Join Our Community

National Museum - Reconstruction

28 Nov 2010

Today the announcement held in the building of the National Museum declared the winner of the competition for conceptual architectural design for adaptation and extension of this building. At the two-stage competition for the preliminary design and spatial analysis program of reconstruction of the National Museum in Belgrade, the first prize won a project of Vladimir Lojanica, which we present on this occasion to the general public.

Up until World War II museum was housed in the Novi Dvor building, but after the liberation it moved into the building of Hipotekarna banka, in today's Republic Square, where he remained until now. This was exactly the building which was subject of competition for adaptations, in order to provide even better functionality and provide more exhibition space for extra large and almost priceless collection that the museum owns. The museum is now closed to visitors for 8 years, and during that time there was several attempts to find a solution that would provide the necessary conditions to preserve and display cultural treasures.

Previous attempts to develop and implement a plan of repairs have failed precisely because of high price of the planned works, but any serious renovation and modernization of this building is inevitably an expensive proposition. Especially if we bear in mind that this is a building which was not originally designed for that purpose and significant limitations of the given location. As before, today's preliminary proposals also include underground extension as a spatial expansion of exhibition and other usable space. As this is the only way to effectively extend the building, not to jump out of the existing vistas, the cost question remains and therefore its feasibility. According to Mr. Lojanica whose work won the contest, special effort has been invested for the financial side of the project to remain on the rational side.

To remind readers, the Board of the Museum decided in its internal discussion that a solution for this building should include reconstruction of existing building, and therefore abandoned the idea for the Museum to build a new building that would create a functional, architectural and technical characteristics necessary for that purpose. Price difference between these two projects is relatively small, bearing in mind advantages of the new facility by implementing all the modern applications of the museum space. The decision was made in accordance with the traditions and habits of citizens, so the museum will be kept in the former bank building, and strict conditions are to determine the parameters by which the facility will be further adjusted to the new function.

Conceptual design Vladimir Lojanica and his team involves increasing the exhibition space for more than a third, and other modifications will offer significantly more space and improved working conditions for other services. The extension would be located below the plateau to the Republic Square, and the museum atrium is to be placed under the roof, which will provide even more space. Asymmetric exhibition space and a prominent feature of the main staircase gives a special ambience for all visitors, but reconstruction also includes other content that should enrich the experience for all guests.

The winning paper is a preliminary design, and is only one step on the way to solving problems of the National Museum. We are presenting winning proposal in detail plans, photos and even video walk-through simulation.
Danas je u zgradi Narodnog muzeja u Beogradu proglašen pobednik konkursa za konceptualno arhitektonsko rešenje adaptacije i dogradnje ove zgrade. Na dvostepenom konkursu za idejno rešenje i prostorno programsku analizu rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja u Beogradu prvu nagradu dobio je projekat Vladimira Lojanice, koji ovom prilikom predstavljamo široj javnosti.

Do drugog svetskog rata muzej je bio smešten u zgradi novog dvora, ali se nakon oslobođenja premešta u zgradu Hipotekarne banke na današnjem Trgu Republike, gde je ostao do danas. Upravo je to zdanje bilo predmet konkursa adaptacije, kako bi se omogućila još bolja strukovna funkcionalnost i obezbedio dodatan izložbeni prostor za veliku i gotovo neprocenjivu zbirku koju ovaj muzej poseduje. Muzej je inače zatvoren za posetioce već 8 godina, dok se za to vreme iz nekoliko pokušaja tragalo za rešenjem koje bi obezbedilo neophodne uslove za čuvanje i izlaganje kulturnog blaga.

Prethodni pokušaji da se napravi i realizuje plan rekonstrucije doživeli su neuspeh upravo iz razloga velike cene predviđenih radova, međutim svaka ozbiljnija adaptacija i modernizacija takvog zdanja je neminovno skup poduhvat. Pogotovo ako imamo u vidu da se radi o građevini koja nije projektovana za tu namenu, kao i ograničenja lokacije na kojoj se objekat nalazi. Kao i ranije, današnji idejni predlozi takođe podrazumevaju dogradnju podzemnih etaža kao prostornu ekspanziju izložbenog i ostalog korisnog prostora. Kako je to jedini način da se efektivno zgrada proširi, a da ne iskoči iz postojećih vizura i dalje ostaje pitanje cene ovakvog projekta, a samim tim i njegove izvodljivosti. Prema izjavi gdina. Lojanice čiji je rad pobedio na konkursu, uložen je poseban trud da finansijska strana projekta ostane na racionalnoj strani.

Da podsetimo čitaoce, upravni odbor je u svojoj internoj diskusiji odlučio da se rešenje za objekat muzeja traži u okvirima rekonstrukcije postojeće zgrade, a samim tim se odustalo od ideja da se za muzej izgradi nova zgrada koja bi obezbedila funkcionalne, prostorne i tehničke karakteristike neophodne za tu namenu. Cenovna razlika ova dva projekta je mala, ako se ima u vidu novi kvalitet koji bi novi objekat nosio implementirajuci sve moderne aplikacije muzejskog prostora. Odluka je doneta u skladu sa tradicijom i navikom građana, pa je muzej zadržan u zgradi nekadašnje banke, a strogi uslovi konkursa su određivali parametre po kojima će taj objekat biti dalje prilagođavan novoj funkciji.

Idejno rešenje Vladimira Lojanice i njegovog tima podrazumeva povećanje izložbenog prostora za više od trećine, a druge modifikacije će ponuditi značajno više prostora i poboljšane uslove rada i za ostale službe. Ekstenzija bi se nalazila ispod platoa Trga republike, a rešenje podrazumeva i stavljanje pod krov muzejskog atrijuma, čime će se dobiti dodatni prostor . Dvovisinski izložbeni prostor i istaknuta funkcija glavnog stepeništa davaće poseban ambijent svim posetiocima, a rekonstrukcija predviđa i druge sadržaje koji bi trebalo da obogate iskustvo svih gostiju.

Pobednički rad predstavlja idejno rešenje i samo je jedna od stepenica na putu do rešenja problema Narodnog muzeja. U dajim fazama radiće se na izradi glavnog projekta i njegovoj razradi. Ostaje nada da će se ući u hitno rešavanje problema jedne od najvažnijih kulturnih institucija, koja je skoro deceniju nedostupna građanima i turistima. Možda je ovo prvi korak u rešavanju gotovo sramne situacije u kojima se nalaze gradski kulturni objekti, ako ništa drugo onda kao preduslov skoro najavljene kandidature Beograda za evropsku prestonicu kulture.

Kao i uvek svojim posetiocima nudimo ekskluzivan materijal u visokoj rezoluciji, kako bi mogli da se upoznaju sa detaljima idejnog rešenja.

National Museum - Reconstruction Visualisations

National Museum - Reconstruction Plans

National Museum - Reconstruction Animation