Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Opšte diskusije o ekonomiji, kulturi i vestima vezane za Beograd

Moderator: Igor

relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Uto Feb 25, 2020 10:02 pm

"ако ја мислим да ће...."

Добро.
Изволи, сервиран текст закона:
http://www.parlament.gov.rs/upload/arch ... 154-20.pdf

З А К О Н
О МЕМОРИЈАЛНОМ ЦЕНТРУ „СТАРО САЈМИШТЕˮ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом оснива се Меморијални центар „Старо сајмиште” и уређују његова организација и рад.
Циљ
Члан 2.
Меморијални центар „Старо сајмиште” оснива се као установа културе – са седиштем у Београду, у интересу обезбеђивања организационих, кадровских и материјалних претпоставки за обављање послова у области музеолошке, и с њом повезане образовно-васпитне и научно истраживачке делатности, с циљем неговања сећања на жртве нацистичког концентрационог логора Јеврејског пролазног логора Београд – Топовске шупе и на некадашњем Београдском сајмишту, Јеврејског логора Земун и Прихватног логора Земун.
Значење појмова
Члан 3.
Поједини, односно кључни појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:
1) Геноцид је било које од дела учињених у намери потпуног или делимичног уништења једне националне, етничке, расне или верске групе, као што су: убиство чланова групе, наношење тешких телесних или менталних повреда интегритета члановима групе, намерно подвргавање групе животним условима који треба да доведу до њеног потпуног или делимичног уништења, наметање мера уперених на спречавање рађања у оквиру групе и принудно премештање деце из једне групе у другу које је кажњиво као извршење геноцида, планирање извршења геноцида, непосредно и јавно подстицање на вршење геноцида, покушај геноцида и саучесништво у геноциду.
2) Геноцид над српским народом је вршење кажњивих дела из тачке 1) овог става, које су извршили Независна Држава Хрватска, нацистичка Немачка и њени савезници и помагачи за време Другог светског рата у периоду од 1941. до 1945. године на простору окупиране Краљевине Југославије;
3) Холокауст (Шоа) представља покушај уништења европских Јевреја који је, чињењем кажњивих дела из тачке 1) овог става, извршила нацистичка Немачка са својим савезницима и помагачима за време Другог светског рата а који је требало да се оконча потпуним уништењем јеврејског народа и културе;
4) Самударипен је геноцид над ромским народом који је, чињењем кажњивих дела из тачке 1) овог става, извршила нацистичка Немачка са својим савезницима и помагачима за време Другог светског рата;
5) Ратни злочини је повреда ратног и хуманитарног права.
Сви појмови употребљени у овом закону изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.
Примена и однос прописа
Члан 4.
На организацију и рад Меморијалног центра „Старо сајмиште”, у питањима која нису посебно уређена овим законом, непосредно се примењују прописи којима се уређују јавне службе, прописи о култури и прописи о културним добрима, а сходно и други прописи којима су уређене делатности од општег интереса и којима је уређена јавна својина.
На обављање послова из делатности Меморијалног центра „Старо сајмиште” непосредно се примењују потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права.
Питања која чине садржину оснивачког акта установе културе, односно Меморијалног центра „Старо сајмиште” уређују се уредбом Владе.

Делатност
Члан 5.
Меморијални центар „Старо сајмиште” обавља послове прикупљања, сређивања, чувања, излагања, одржавања и коришћења, стручне обраде, истраживања и презентовања музејских, архивских и филмских докумената и предмета, стара се о њиховом коришћењу за музејске, образовно-васпитне, научноистраживачке и издавачке послове, као и за манифестације и акције неговања сећања на жртве „Јеврејског логора Земун” и „Прихватног логора Земун”, као и „Јеврејског пролазног логора Београд – Топовске шупе”.
Меморијални центар „Старо сајмиште” обавља и послове у вези са реконструкцијом, адаптацијом и уређењем постојећих аутентичних објеката у простору Меморијалног центра, и евентуалном доградњом нових, као и послове уређења и редовног текућег одржавања непокретног културног добра у складу са утврђеним мерама заштите културних добара.
Органи
Члан 6.
Меморијални центар „Старо сајмиште” има органе утврђене законом којим се уређује култура, који се оснивају, обављају послове, именују и разрешавају сагласно том закону, ако овим законом није другачије уређено.
Директор Меморијалног центра „Старо сајмиште” именује се на пет година, уз прибаљање мишљења програмских савета на програм рада и визију развоја Меморијалног центра „Старо сајмиште”.
Управни одбор Меморијалног центра „Старо сајмиште” има седам чланова, које именује и разрешава Влада, и то:
1) два члана – на предлог Савеза јеврејских општина Србије;
2) једног члана – на предлог Националног савета ромске националне мањине;
3) два члана – на предлог органа државне управе надлежног за послове културе;
4) два члана, из реда запослених у тој установи – на предлог директора.
Управни одбор, поред послова утврђених законом, одобрава, односно даје сагласност за коришћење, публиковање, и позајмљивање другим установама или сродним организацијама, грађе и културних добара којима располаже.
Надзорни одбор Меморијалног центра „Старо сајмиште” има пет чланова које именује и разрешава Влада, и то:
1) једног члана – на предлог Савеза јеврејских општина Србије;
2) једног члана – на предлог Националног савета ромске националне мањине;
3) два члана – на предлог органа државне управе надлежног за послове културе;
4) једног члана, из редова запослених у тој установи – на предлог директора.
Надзорни одбор:
1) врши надзор над пословањем, разматра годишњи извештај и годишњи финансијски извештај;
2) прати рад и указује Влади на евентуалне пропусте Управног одбора и директора;
3) подноси извештај, у складу са законом.
Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора може припадати накнада за рад сходно одредбама чл. 42. и 46. Закона о култури, актом оснивача ће се утврдити предметни услови и мерила за све установе културе.
Унутрашња организација
Члан 7.
У саставу Меморијалног центра образују се сектори који су надлежни за рад музеја, архиве и библиотеке у њиховом саставу.
У секторима се образују, у складу са прописима којима се уређује заштита културних добара, јединствени Музеј „Јеврејског пролазног логора Београд – Топовске шупе” и „Јеврејски логор Земун”, односно Музеј „Прихватни логор Земун”.
Сектором руководи помоћник директора. Приликом запошљавања на радно место помоћника директора, кандидати су дужни да прикажу визију и програм рада за послове који су утврђени као делокруг рада сектора, а у вези са којима се прибављају мишљења надлежних програмских савета музеја.
У саставу Меморијалног центра „Старо сајмиште” формирају се посебне унутрашње јединице за конзервацију и одржавање непокретног културног добра Мемориjалног центра, организациона јединица за међународну сарадњу, организациона јединица за образовно-васпитне послове, организациона јединица за истраживачке послове, библиотека и архива као и организациона једница за обављање других општих послова.
Програмски савети
Члан 8.
У Меморијалном центру „Старо сајмиште” формирају се програмски савети, и то:
1) Програмски савет за Јединствени Музеј „Јеврејског пролазног логора Београд – Топовске шупе” и „Јеврејски логор Земун”;
2) Програмски савет за Музеј „Прихватни логор Земун”.
У састав програмских савета из става 1. овог члана бирају се лица од високог стручног интегритета и ауторитета.
Програмски савет за Јединствени Музеј „Јеврејског пролазног логора Београд – Топовске шупе” и „Јеврејски логор Земун”; има пет чланова, које именује и разрешава директор Меморијалног центра „Старо сајмиште”, и то:
1) три члана – на предлог Савеза јеврејских општина Србије;
2) једног члана – на предлог Националног савета ромске националне мањине;
3) једног члана – на предлог органа државне управе надлежног за област културе.
Програмски савет за Музеј „Прихватног логора Земун” има пет чланова, које именује и разрешава директор Меморијалног центра „Старо сајмиште”, и то:
1) три члана – на предлог органа државне управе надлежног за област културе;
2) једног члана – на предлог Националног савета ромске националне мањине;
3) једног члана – на предлог Савеза јеврејских општина Србије.
Програмски савети из става 1. овог члана разматрају питања из програмске делатности установе, а везано за рад музејске јединице за који се образују.
Програмски савети: дају мишљење о концепту коришћења пословног простора; дају препоруке за коришћење и публиковање експоната и докумената из свог фонда другим институцијама; дају претходно мишљење на статут и општа акта, односно на програмска и планска акта и на завршни рачун, као и предлоге за измену или допуну тих аката; врше и друге послове утврђене статутом Меморијалног центра „Старо сајмиште”.
Програмски савети доносе пословник о раду, којим уређују начин рада и одлучивања у Програмском савету.
Савет Меморијалног центра „Старо сајмиште”
Члан 9.
Управни одбор образује, у складу са статутом установе, Међународни савет Меморијалног центра „Старо сајмиште” као научно, образовно-васпитно и саветодавно тело.
У савет из става 1. овог члана, сагласно статуту установе, могу се именовати и представници правних лица регистрованих у иностранству или физичка лица – странци, који су истакнути стручњаци са дугогодишњим искуством и објављеним научним, стручним и уметничким радовима у областима из делатности Меморијалног центра „Старо сајмиште”.
Међународна сарадња
Члан 10.
Меморијални центар „Старо сајмиште”, у оквиру утврђене делатности, остварује међународну сарадњу са сродним установама, а своје научно-истраживачке резултате интегрише у опште знање о геноциду, Холокаусту, Самударипену и ратним злочинима.
Музеји у саставу Меморијалног центра „Старо сајмиште” могу да остварују непосредну међународну сарадњу са истим или сличним установама и организацијама које обављају исте или сродне делатности, сагласно програму рада те установе.
У остваривању међународне сарадње носиоци послова Меморијалног центра „Старо сајмиште” дужни су да се руководе убеђењем да сарадња заснована на уважавању и разумевању међу народима и религијама представља неопходан услов за мир и напредак човечанства, с чврстом вером да је достојанство сваког човека неприкосновена вредност.
Ствари и средства за оснивање и рад
Члан 11.
Непокретне и покретне ствари и финансијска средства за оснивање и рад Меморијалног центра „Старо сајмиште” обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Меморијални центар „Старо сајмиште” може да стиче ствари и средства за остваривање своје делатности и из поклона, легата, донација, сопствене делатности и из других извора, у складу са законом.
Средства за финансирање културних делатности Меморијалног центра „Старо сајмиште” могу се обезбеђивати оснивањем и деловањем задужбина и фондација, у складу са законом.
Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности у циљу обављања делатности Меморијалног центра „Старо сајмиште”, а за потребе и у корист Републике Србије, у складу са планским актом донетим сагласно овом закону.
Влада ће за корисника јавне својине стечене експропријацијом, извршеном сагласно овом закону, одредити Меморијални центар „Старо сајмиште”.

Меморијални центар „Старо сајмиште”, односно непокретности које користи је непокретно културно добро које ужива посебну заштиту сагласно закону којим се уређују културна добра. Музејски експонати, уметничко-историјска дела, архивска и филмска грађа и библиотечки фонд које чува и користи Меморијални центар „Старо сајмиште” јесу покретна културна добра која уживају посебну заштиту сагласно закону којим се уређује заштита културних добара.
Непокретне и покретне ствари које користи Меморијални центар „Старо сајмиште” добра су од општег интереса, сагласно закону којим се уређује јавна својина.
Простор
Члан 12.
Меморијални центар „Старо сајмиште” обухвата одговарајући простор на територији Града Београда (Градске општине Нови Београд) на левој обали Саве, односно подручје некадашње Бежанијске баре тј. Београдског сајма, укључујући културно добро „Старо сајмиште” и његове заштићене околине, као и одговарајући простор Јеврејског пролазног логора Београд – „Топовске шупе” – на катастарским парцелама одређеним одговарајућим планским актом, односно актом којим је одређено непокретно културно добро.

Запослени
Члан 13.
На права, обавезе и одговорности запослених у установама примењују се општи прописи о запошљавању у јавним службама.
У радни однос за директора и помоћника директора Меморијалног центра „Старо сајмиште” може да се прими лице под условима утврђеним прописима којима се уређује област рада и положај запослених у јавним службама, односно утврђује попис радних места, њихови општи/типични описи и захтеви за њихово обављање у јавним службама у области културе и условима утврђеним прописима о култури и статутом установе.
Прикупљање података
Члан 14.
Меморијални центар „Старо сајмиште” податке, које у складу са овим законом обрађује и чува, прикупља од грађана, органа и организација.
Државни и други органи, предузећа, установе и друге организације дужни су да Меморијалном центру „Старо сајмиште” достављају податке и грађу од значаја за делатност тог центра којима располажу, а које у складу са овим законом прикупља и обрађује тај центар.
Надлежни органи државне управе предузимају мере на обезбеђивању података и друге грађе за Меморијални центар „Старо сајмиште” којима располажу органи и организације ван територије Републике Србије.
Подаци и грађа из ст. 1-3. овог члана, који се прибављају у сврху обављања делатности Меморијалног центра „Старо сајмиште”, a који садрже податке о личности, чувају се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности – уз обавезу поштовања правила о сразмерности обраде у односу на циљеве и сврху обраде података.
Надзор
Члан 15.
Надзор над спровођењем овог закона врши орган државне управе надлежан за област културе.
Почетак рада
Члан 16.
Даном ступања на снагу овог закона, односно од дана примене почиње са радом Меморијални центар „Старо сајмиште”.
Именовање вршилаца дужности
Члан 17.
Влада именује вршиоце дужности директора, као и председника и чланова Управног и Надзорног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште” у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Доношење аката
Члан 18.
Управни одбор из члана 17. овог закона донеће статут Меморијалног центра „Старо сајмиште” – у року од 60 дана од дана његовог именовања.
Директор из члана 17. овог закона донеће акт о организацији и систематизацији послова у Меморијалном центру „Старо сајмиште” – у року од 30 дана од дана доношења статута из става 1. овог члана.
Именовање директора
Члан 19.
Поступак за именовање директора Меморијалног центра „Старо сајмиште” спроводи се у складу са законом којим се уређује област културе, а управни одбор из члана 17. овог закона дужан је да тај поступак покрене у року од 30 дана од дана његовог именовања.
Ступање на снагу и примена
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године, осим одредаба чл. 16–19, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.
"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
Pohvale za post: 3
boca-ica
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9209
Pridružio se: Pet Apr 02, 2010 4:58 am
Kontakt:
Pohvaljen: 4071
Pohvalio: 887

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod boca-ica » Uto Feb 25, 2020 11:01 pm

hvala na trudu, oboje zelimo naj bolje za Staro sajmiste
zivi mi bili pa videli ista vise od slova na tom papiru...
:sesir:
postoji 1.000 razloga za necu, a 1 za hocu :)
relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Sre Feb 26, 2020 8:22 am

Ja mislim da će nešto da bude.
Ali ne iz pravih razloga, već zato što su "pravi" ljudi na vreme otkupili zgrade, pa će sada biti obeštećeni eksproprijacijom i zato što su građevinski radovi na rekonstrukcijama postali uhodan mehanizam za izvlačenje novca iz budžeta.
"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
boca-ica
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9209
Pridružio se: Pet Apr 02, 2010 4:58 am
Kontakt:
Pohvaljen: 4071
Pohvalio: 887

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod boca-ica » Sre Feb 26, 2020 7:41 pm

imamo i praksu ako bude ,, smena,, vlasti na izborima, onda ce novi po ustaljenim tokovima stopirati sve projekte od smenjenih...
na zalost tako stradaju i van vremenski projekt upravo kao sto je Staro sajmiste....
jos malko pa ce biti skoro ceo vek u cekanju....
postoji 1.000 razloga za necu, a 1 za hocu :)
Pohvale za post: 1
Biciklistkinja
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1547
Pridružio se: Sre Jul 23, 2014 1:12 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 2118
Pohvalio: 874

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Biciklistkinja » Pet Feb 28, 2020 12:14 am

Ovo znači da od Delta Planeta definitivno nema ništa jer ako su Topovske Šupe zaštićene ne može se na njima zidati tržni centar.
I pe*** su sa vama. I nisam jedini pe*** ovde.
Bender Rodriguez
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9334
Pridružio se: Ned Mar 12, 2017 2:08 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 20206
Pohvalio: 14770

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Bender Rodriguez » Pet Feb 28, 2020 12:40 am

Na tom mestu i ne treba da se zida tržni centar. Poslednje što treba Autokomandi je još jedan megalomanski kupoprodajni ambar koji će da sahrani sve saobraćajnice u krugu od jednog kilometra.
Nije bitan sadržaj posta, nego ko je autor posta
Pohvale za post: 2
relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Pet Feb 28, 2020 1:30 am

Biciklistkinja » 27 Feb 2020 11:14 pm napisao:Ovo znači da od Delta Planeta definitivno nema ništa jer ako su Topovske Šupe zaštićene ne može se na njima zidati tržni centar.Меморијални центар „Старо сајмиште” обухвата одговарајући простор на територији Града Београда (Градске општине Нови Београд) на левој обали Саве, односно подручје некадашње Бежанијске баре тј. Београдског сајма, укључујући културно добро „Старо сајмиште” и његове заштићене околине, као и одговарајући простор Јеврејског пролазног логора Београд – „Топовске шупе” – на катастарским парцелама одређеним одговарајућим планским актом, односно актом којим је одређено непокретно културно добро.


Лепо пише - ђаво се крије у детаљима.
"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Pet Maj 01, 2020 8:55 pm

Prilog RTVKV Izlozba Mumija otvorena u Kraljevu.mp4_000172240 - Copy.png
Pohvale za post: 2
relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Sub Maj 02, 2020 9:38 am

Na prethodnoj fotografiji je najverovatnije ovo protivavionsko oruđe:

Aero_Magazin_-_spec.1991.02-03._April_1941_str 33.jpg

(iz Aeromagazina, specijal o Aprilskom ratu)
"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
Pohvale za post: 2
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Uto Maj 05, 2020 6:54 pm

55851211_416819328887927_4760784480963133440_n.jpg
55559430_416819295554597_785782232651399168_n.jpg
55492824_416819308887929_3654262972638822400_n.jpg
55669573_416819348887925_3676283158296264704_n.jpg
Pohvale za post: 3
relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Sre Jun 03, 2020 9:24 pm

"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
Pohvale za post: 6
Igor
Korisnikov avatar
Site Admin
Postovi: 15148
Pridružio se: Sre Jan 10, 2007 1:15 am
Kontakt:
Pohvaljen: 22374
Pohvalio: 23023

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Igor » Sre Avg 26, 2020 11:00 pm

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Pohvale za post: 4
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Ned Okt 25, 2020 5:04 pm

_20201025_160219.JPG
Pohvale za post: 1
direktor
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 31713
Pridružio se: Pet Okt 10, 2008 2:07 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 22591
Pohvalio: 8737

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod direktor » Pon Nov 09, 2020 1:49 pm

KULA VAPI ZA OBNOVOM: Uskoro nabavka za obnovu centralnog objekta, na Starom sajmištu

CENTRALNA kula na Starom sajmištu, gde je tokom Drugog svetskog rata bio nacistički logor u kome je za četiri godine skončalo 11.000 Srba, oko 6.500 Jevreja, Roma, dece, starih - uskoro će biti obnovljena. Kako je "Novostima" potvrđeno u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, uskoro će raspisati javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije, adaptacije i sanacije ovog značajnog istorijskog objekta.
Sanacija Centralne kule koja je u katastrofalnom stanju, zapuštena i spolja i iznutra, godinama je najavljivana i odlagana. Takođe, dug vremenski period u kome nije bilo značajnih obnavljanja ili popravki, prouzrokovao je velika oštećenja samog tornja, čija je statička stabilnost ozbiljno ugrožena. Prvo se čekalo na iseljavanje umetnika koji su u prizemlju imali ateljee, potom na rešavanje imovinsko-pravnih problema i pravilne uknjižbe u katastar.

Konačno, u februaru ove godine, poslanici Narodne skupštine Srbije usvojili su Zakon o Memorijalnom centru "Staro sajmište", radi ispunjavanja dužnosti i trajnog pamćenja i spomena žrtvama Holokausta i okupatorskog zločina, čime je zaokružen proces koji je prethodio početku obnove kompleksa pored Save. Upravo će u rekontruisani i obnovljeni objekat Centralne kule biti smešten novoosnovani Memorijalni centar "Staro sajmište", kažu nadležni iz Zavoda.

- Objekat Centralne kule neophodno je kompletno rekonstruisati - objašnjavaju, za naš list, u Zavodu. - Zdanje je u velikoj meri devastirano, a posebno je ubrzano propadanje od trenutka otkad su iz nje iseljeni umetnici, kojima je prostor u prizemlju dodeljen na korišćenje u funkciji umetničkih ateljea. U ispražnjenim prizemnim delovima, u koje se ulazi sa spoljne strane, nelegalno su se uselile osobe koje taj prostor koriste na krajnje neadekvatan način, ugrožavajući tako i sam objekat. Deponovanje većih količina smeća, kao i paljenjem vatre unutar objekta već su u prethodnom periodu izazivani požari koji su, zahvaljujući blagovremenoj intervenciji, odmah ugašeni.

Nadležni kažu da će se tek posle završetka izrade sve potrebne projektno - tehničke dokumentacije znati kolika je vrednost potrebne investicije za kompletnu rekonstrukciju Centralne kule.

DVE CELINE MEMORIJALNOG CENTRA

MEMORIJALNI centar će se sastojati iz dve celine - "Jevrejskog logora Zemun" i "Prihvatnog logora", a obuhvatiće prostor na Novom Beogradu, na levoj obali Save, područje nekadašnje Bežanijske bare odnosno Beogradskog sajma, kao i prostor nekadašnjeg logora "Topovske šupe".

Prema Zakonu, zadatak ovog centra biće da prikuplja, sređuje, čuva, izlaže, stručno obrađuje, istražuje i prezentuje muzejske, arhivske i filmske dokumente i predmete, da organizuje manifestacije negovanja sećanja na žrtve i stara se o korišćenju građe u obrazovno-vaspitne, naučnoistraživačke i izdavačke svrhe.

https://www.novosti.rs/beograd/vesti/93 ... m-sajmistu
*Ова порука је за приватну, а не јавну употребу. Њена сврха/циљ/намера није вршење нити позивање на вршење кривичних или других кажњивих дела, већ упражњавање Уставом зајемчене слободе мисли, савести и говора.
zexland
Korisnikov avatar
Advanced
Postovi: 4555
Pridružio se: Čet Jun 07, 2007 3:54 am
Lokacija: Belgrade / Βελιγράδι
Kontakt:
Pohvaljen: 6911
Pohvalio: 21976

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod zexland » Uto Nov 10, 2020 1:00 am

Po koji put vec !

Da da kako da ne.
Live, Love & Create / Ζήστε, Αγάπη & Δημιουργώ
Pohvale za post: 1
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Uto Dec 22, 2020 2:35 am

P_2689_1941_01_13_005.jpg
P_2689_1941_01_13_005 - Copy.jpg
Pohvale za post: 1
direktor
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 31713
Pridružio se: Pet Okt 10, 2008 2:07 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 22591
Pohvalio: 8737

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod direktor » Uto Dec 22, 2020 3:13 am

Interesantno jos kad bi znali iz kojh novina iz koje godine ...mislim da nije izvedeno...nigdje se ne pominje arhitekta ...bješe tatić
*Ова порука је за приватну, а не јавну употребу. Њена сврха/циљ/намера није вршење нити позивање на вршење кривичних или других кажњивих дела, већ упражњавање Уставом зајемчене слободе мисли, савести и говора.
boca-ica
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9209
Pridružio se: Pet Apr 02, 2010 4:58 am
Kontakt:
Pohvaljen: 4071
Pohvalio: 887

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod boca-ica » Uto Dec 22, 2020 6:05 pm

Meni je sve ovo tužno i prejadno :(

Imamo ustanovu vec godinu dana...
ona ima bar 10-tak zaposlenih mozda i više... koj se finasiraju iz budjeta namenjenog Starom sajmištu

12 mes X 10 prosecnih plata jeste velika potrošena cifra
plus tekuci troškovi za grejanje -ladjenje, telefon verovatno i kola i svi dr. tekuci troškovi takve ustanove
A od koje se ne vidi ni jedan dinar boljitka na Starom sajmištu

Paraziti koj jedu ne samo budjet sajmišta
vec i samo Staro sajmište jer protokom vremena u tavorenju ne cini ga boljim
vec gorim jer i dalje propada.
Dupla šteta.
Manja bi bila steta da su te pare kroz gradsko zelenilo ugradili u održavanje sajmišta.

Šta reći...
dobra ,, državna sika za privilegovanu odojčad ,,
Da , odojčad jer ono nije kadro ništa drugo da radi, vec samo da siki... to jeste gl. odlika odojčeta.
Tužno, jer šta siki ?
Pa ostatke logora Staro sajmišta
FUJ
postoji 1.000 razloga za necu, a 1 za hocu :)
Pohvale za post: 1
Kailan
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 1113
Pridružio se: Pon Avg 24, 2015 3:44 am
Kontakt:
Pohvaljen: 3467
Pohvalio: 390

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Kailan » Uto Dec 22, 2020 7:03 pm

Мене више занима како то у овом граду већ деценијама свако може да се "илегално усели/насели" где год жели и онда смо ми поштени грађани дужни да плаћамо "решавање имовинских односа", кућење и обезбеђивање тих криминалаца када на том месту треба да се нешто гради или да се среди

Клинци од 19 година бивају третирани као најокорелији криминалци са досијеом, затварани и гоњени ако имају џоинт код себе који је пола цивилизованог света декриминализовало или легализовало али читаве породице могу да присвоје себи јавну имовину где год желе и праве разна неопорезивана насеља и не само да нису кажњени због тога него бивају и награђени
"Rebellion to tyrants is obedience to God"
Аполон
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 524
Pridružio se: Sub Okt 10, 2020 4:41 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 1399
Pohvalio: 106

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Аполон » Uto Dec 22, 2020 8:00 pm

Па, сама држава је то радила деценијама. Не треба да чуди што су исто почели да раде и појединци, кад им се указала прилика.
Кампања „Ви сте свет” је нешто најодвратније и најперфидније што сам имао прилике видети за ових протеклих 30 година западњачког пропагандног бављења нашом маленкошћу. Фасцинира спремност дела Српства да се прода за хонорар, а још више, поптуно ирационална и практично оргазмичка рекација оног неплаћеног на комплименте и тапшања по рамену нама доказано неблагонаклоних.
boca-ica
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 9209
Pridružio se: Pet Apr 02, 2010 4:58 am
Kontakt:
Pohvaljen: 4071
Pohvalio: 887

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod boca-ica » Uto Dec 22, 2020 8:07 pm

Vecina na Starom sajmištu su postali vlasnici kroz otkup stambenog prostora.
Privatizacija društbene svojine i dalje traje
predjašnjia kupovinaa barake starog sajmišta NE razlikuje se od današnje kupovine Sava centra...
I jedno i drugo u datom momentu predstavlja se kao uspeh ,
Da li je ?
Idetično prevodjenje iz društvenog u privatno.
U ovom slucaju najveci gubitnik Staro sajmište ....
postoji 1.000 razloga za necu, a 1 za hocu :)
Аполон
Korisnikov avatar
Higher intermediate
Postovi: 524
Pridružio se: Sub Okt 10, 2020 4:41 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 1399
Pohvalio: 106

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Аполон » Uto Dec 22, 2020 8:45 pm

Управо. Махом је реч о законитим власницима, што је свакако прпуст државе (оне чији главар никада није посетио Јасеновац, и њених наследница), тако да не знам какве везе покренута прича има с овом темом.

За стање у коме се Старо сајмиште налази, нису криви ни Срби као народ, ни појединачни власници, а још мање антисемитизам, већ држава која се према српским, јеврејским и ромским мученицима понела подједнако нечасно - усућујем се рећи, чак и горе него сами непријатељи. Од њих се боље није могло очекивати, али сукцесивне државе - све, тобож, наше - морале су имати више поштовања и свести.
Кампања „Ви сте свет” је нешто најодвратније и најперфидније што сам имао прилике видети за ових протеклих 30 година западњачког пропагандног бављења нашом маленкошћу. Фасцинира спремност дела Српства да се прода за хонорар, а још више, поптуно ирационална и практично оргазмичка рекација оног неплаћеног на комплименте и тапшања по рамену нама доказано неблагонаклоних.
Pohvale za post: 2
relja
Korisnikov avatar
Professional
Postovi: 13744
Pridružio se: Sre Dec 13, 2006 3:44 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 10403
Pohvalio: 2636

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod relja » Sre Jan 27, 2021 3:33 pm

Piloti.jpg
Piloti.jpg (338.82 KiB) Pogledano 1322 puta


Izvor:
https://old.opensoaring.com/Blog/Blog_2 ... janec.html
Potpis fotografije jeste na temu teksta, ali ova tri svedovečna gospodina nisu piloti VVKJ, nešto se tu zbrkalo...
(ovakve šešire bi trebalo vratiti kao svakodnevni deo muške garderobe... e Kenedi, Kenedi...)
"Čovečuljci sa logaritmarima i računarima će naslediti zemlju." "Feniksov let" , 1965. g

Slika
Pohvale za post: 2
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Sre Jan 27, 2021 10:30 pm

Staro sajmište – venci na Spomenik žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu

Međunarodni Dan sećanja na žrtve Holokausta obeležen je polaganjem venaca na Spomenik žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu.


https://www.rts.rs/page/stories/sr/stor ... vanje.html
Вожд
Expert
Postovi: 7474
Pridružio se: Uto Apr 15, 2014 11:47 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 15965
Pohvalio: 9995

Re: Stari Sajam i naselje Staro sajmište

Postod Вожд » Pet Jan 29, 2021 9:32 pm

Књиге..

Немачки логор на Београдском сајмишту 1941-1944

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... .-pisi.pdf

Логор Бањица 1941-1944, I

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... 1-pisi.pdf

Логор Бањица 1941-1944, II

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... L-pisi.pdf

Немачки затвори и концентрациони логори у Банату 1941-1944

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... 4-pisi.pdf

Југословени у концентрационом логору Маутхаузен

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... n-pisi.pdf

Југословeнски заточеници у Италији 1941-1945

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... 5-pisi.pdf

Југословени у концентрационом логору Бухенвалд 1941-1945

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... 5-pisi.pdf

Југословени у концентрационом логору Аушвиц 1941-1945

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... c-pisi.pdf

Југословени у немачким логорима у Грчкој 1941-1944.

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... .-pisi.pdf

Југословени у мађарским затворима и логорима 1941-1945

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... a-pisi.pdf

Принудни рад и отпор у логорима Борског рудника 1941-1944.

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... 4-pisi.pdf

Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу и стрељања на Бубњу

https://www.pisi.co.rs/h-content/upload ... O-pisi.pdf
Pohvale za post: 5

Povratak na “Gradski život i vesti”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: mariks i 32 gosta